Botanický slovník

 

autovýsev – samovýsev, semená sa samovoľne uvoľnia z plodov, pričom vypadávajú na substrát vedľa rastliny, kde vyklíčia

areola- útvar typický pre čeľaď Cactaceae, zakrpatený orgán kaktusov nesúci tŕne, kvety a plody, vývojovo zakrpatená postranná vetvička

aridná oblasť- oblasť, kde prevláda suché podnebie, je tu väčší výpar vody než zrážok- púšte, polopúšte stepy,

axila- špeciálny orgán kaktusov, vznikol odštiepením od areoly, z ktorého môžu vyrastať kvety, plody, odnože, štetiny alebo chlpy

báza- najspodnejšia časť rastlinného orgánu (listu, stonky apod.)

bisexuálny- obojpohlavný

blizna- horná časť piestiku vylučujúca cukrový roztok, na ktorom sa zachytávajú a následne klíčia peľové zrná

borka- kôra drevín, vonkajšia odumretá a odlupujúca sa časť krycích pletív 

brachyblast- výrazne a trvale zkrátená vetvička drevnatých stonek s veľmi obmedzeným rastom internodií, môžu na nich vyrastať listy alebo kvety alebo oboje 

bradavka- tuberkula, výrastok na tele mnohých druhov sukulentov

bylina- rastlina s nedrevnatou stonkou, bylina môže byť jedenoročná, dvojročná, viacročná alebo trvalá

cibuľa- je dužnatý rastlinný orgán prevažne listového, ale čiastočne aj stonkového pôvodu, slúži ako zásobný orgán

cudzosprašnosť - nemožnosť opelenia kvetu vlastným peľom, sú potrebné dve geneticky odlišné rastliny

čeľaď - je taxonomická kategória s vyššou úrovňou ako rod, ale s nižšou úrovňou ako rad (resp. infrarad); skupina vývojovo príbuzných rodov

čnelka- horná, spravidla zúžená časť piestiku medzi semenníkom a bliznou

dormancia- obdobie, kedy rastlina obmedzuje alebo prerušuje rastovú aktivitu; u semien ide o vnútorné dozrievanie

dreň- je pletivo z tenkostenných, parenchymatických a obvikle už odumretých buniek vyplňujúcich strednú časť stoniek

druh - (genus) je základná taxonomická jednotka pre rastlinu, ktorá má zvláštne charakteristické znaky

dvojdomé rastliny -  na tej istej rastline sú kvety buď iba samčie alebo iba samičie, jednopohlavné kvety sú na dvoch rozličných jedincoch

endemit- rastlina vyskytujúca sa trvale len na určitom mieste, v obmedzenom areály a nikde inde na Zemi

epidermis- pokožka, horná vrstva buniek rastlinných orgánov

epifyt -  (z gréc. έπί/epi- = na, φύτόν/fyton = rastlina) je označenie organizmu, ktorý žije prichytený na povrchu živej rastliny. Najčastejšie sa používa v spojitosti s epifyticky rastúcimi rastlinami, ale existujú aj epifytické baktériehubyriasy alebo machy.

Epifytické rastliny používajú hostiteľskú rastlinu len ako oporu a nezískavajú z nej žiadne živiny. Nejedná sa teda o parazitický ale ani symbiotický vzťah

forma – najnižšia taxonomická jednotka, malá, ustálená odchýlka od druhu, skratka f.

fotosyntéza- fyziologický proces, ktorý v bunkách rastlín využíva svetelnú energiu a s pomocou chlorofilu premieňa vodu a oxid uhličitý na jednoduché cukry a kyslík

fungicíd - prípravok na ničeniei pôvodcov hubových chorôb rastlín

geofyt- jedna zo životných foriem rastlín, rastlina s obnovujúcimi sa púčikmi pod povrchom pôdy

halofyt- rastlina, ktorá znáša, alebo priamo vyžaduje substrát s vyšším obsahom solí

herbicíd – prípravok na ničenie nežiaducich rastlín

hilum (pupok)- je jazva na semene po vaječnom pútku

hybrid - kríženec medzi dvoma druhmi

hybridizácia- kríženie medzi druhmi, výnimočne aj medzi druhmi tej istej čeľade

hypokotyl -  časť rastliny medzi koreňmi a stonkou, viditeľná spravidla len u semenáčov

generatívne rozmnožovanie- rozmnožovanie semenami

insekticíd -  prípravok na likvidáciu hmyzu

internodium- úsek (článok) rastlinnej stonky medzi dvoma listami alebo listovými uzlinami

jednodomé rastliny -  rastliny nesúce na tom istom jedinci kvety samčie aj kvety samičie

kalus- pletivo, ktoré slúži k hojeniu rán

kaudex – hľuzovitý alebo repovitý zásobný orgán, ktorý sa skladá z rozšíreného základu stonky, z dužnatého koreňa alebo je ich kombináciou

kaudiciformná- rastlina s kaudexom

kleistogamia - samoopelenie v puku kvetu, kvet sa vôbec neotvorí a puk sa mení priamo v plod, kde dozrievajú semená.

koreň- najčastejšie podzemný, nezelený (tj. bez chlorofylu) rastlinný orgán, ktorý na rozdiel od stonky nemá listy ani puky. Koreň upevňuje rastlinu v pôde, čerpá z pôdy a dopravuje do ďalších častí rastlinného tela živiny. Niekedy môže mať aj funkciu zásobnú, môže slúžiť k vegetatívnemu rozmnožovaniu, môže byť miestom symbiózy s inými živými organizmami alebo miestom parazitovania rastliny.               

kristáta - genetická porucha, pri ktorej rastliny vytvárajú ploché hrebeňovité rastové tvary rastúci spravidla rýchlejšie ako normálny stonka. Niekedy rastlina vytvorí aj kristátny kvet.

kultivar – rastlina získaná vegetatívnym množením v kultúre, na ktorej vznikla odchýlka, skratka cv.,

 kutikula- vrstva na vonkajšom povrchu buniek pokožky nadzemných častí rastliny zložená z kutínu (organická ochranná látka, výstuž bunkových blán rastlín ) a voskov. Je nepriepustná pre vodu i plyny a je chemicky veľmi odolná.    

 kvet- je súbor orgánov krytosemenných rastlín, ktoré zaisťujú pohlavne rozmnožovanie        

kvety samčie – majú iba tyčinky

kvety samičie – majú iba piestik a semenníky

liana- popínavá rastlina s obvykle chabou stonkou, ktorá sa popína po iných rastlinách či inej opore. Jej stonka je buď ovíjavá alebo popínavá.

listeň- zmenený list, často podopierajúci alebo obklopujúci kvet alebo zhluk kvetov

lodyha- nadzemná bilinná stonka, ktorá odumiera v tom istom roku ako vyrástla

mezofyl- základné pletivo v listoch umiestnené medzi dvoma listovími pokožkami, ide o hlavné fotosyntetické pletivo rastliny

monstrosa - genetická porucha, pri ktorej stonka rastie do nepredvídateľných bizarných tvarov

mutácia- geneticky trvalá zmena vlastností alebo znakov organizmu, ktorá vznikla náhodne, náhle, často z neznámych príčin

nektárium- časť kvetu, ktorá vylučuje sladkú šťavu, za účelom prilákania opeľovačov

odnož - bočný výhon stonku.

pachykaul – kmeň (stonka) , ktorý má v sebe pletivo schopné zadržovať vodu pre obdobie bez zrážok

patogén - škodlivý činiteľ napádajúci rastliny; škodca alebo choroba

pesticíd - súhrn prípravkov pôsobiacich na rôzne patogény

pH- vyjadruje mieru kyslosti roztoku

   pH=7 - neutrálny roztok

   pH nižšie ako 7 je kyslý roztok

   pH vyššie ako 7 je alkalický čiže zásaditý roztok

podruh - nižšia taxonomická jednotka stanovená na základe určitých odlišných znakov

pseudanthium- súkvetie, ktoré svojím vzhľadom pripomína jeden kvet

radikula- zárodok hlavného koreňa v klíčku semena so základmi koreňovej čapičky

rebro- výrazný a zreteľný pozdĺžny alebo priečny výstupok na liste, plode alebo stonke

rezistencia – odolnosť patogénu na určitý prípravok alebo účinnú látku

samoopelivosť - možnosť opelenia kvetu vlastným peľom

semenník – spodná časť piestiku, v ktorej na placente vyrastajú vajíčka

stimulátory- chemické látky ovplyvňujúce rast rastlín, ktoré urýchľujú zakoreňovanie pri vegetatívnom množení

stolon- spravidla podzemný výbežok zo stonky, na ktorého konci môže byť vegetačný puk ako základ dcérskej rastliny

substrát - umelo pripravená zmes pre pestovanie rastlín

sukulent- rastlina so zdužnatelými stonkami alebo listami, prispôsobená k životu v suchom prostredí

synonymum - ďalšie meno pre ten istý botanický taxón, skratka syn

taxonómia - náuka o triedení popísaných organizmov do systému

tobolka- obvykle viacsemenný suchý plod, v zrelosti sa otvárajúci rôznym spôsobom

trichóm- chlp, šupina na liste, ktorá dáva spravidla šedý vzhľad celej rastline

tyčinka- samčí pohlavný orgán, na ktorom sa vytvára peľ

varieta - taxonomická jednotka nižšia ako poddruh, vnútro druhová kategória, označujúca menej výrazné a menej geograficko-ekologicky odlišné populácie rastlín

vegetačný kľud - časový úsek, kedy klimatické podmienky nedovoľujú rast a rozmnožovanie rastlín.

vegetačné obdobie – časový úsek, kedy sú optimálne podmienky pre rast a rozmnožovanie rastlín

vegetatívne rozmnožovanie – rozmnožovanie časťami materských rastlín, pričom vzniká geneticky identický jedinec

xerofyt- rastlina prispôsobená k životu na suchých stanovištiach

zygota- bunka vzniknutá splynutím dvoch pohlavných buniek, zygota je prvá bunka novovzniknutého rastlinného (živočíšneho) jedinca

 

Použitá literatúra: Pěstujeme euforbie, autori Jan Gratias, Jan Nosek, 2011

                          Botanický slovník pro pěstitele kaktusů, autori Jindřich Pěnčík a kelektiv, 1984

                          https://sk.wikipedia.org

                          https://botanika.wendys.cz/slovnik/