KEM09 Echinomastus durangensis VZD174 1,5-3cm 1,30€

KEM09 Echinomastus durangensis VZD174	1,5-3cm	1,30€